Website Juridische kennisgevingen

LEES DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE SITE. 

Gebruik van de site 

Onder voorbehoud van uw gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden (de ‘voorwaarden’), geeft Radial u hierbij toestemming om de materialen op deze website (‘site’) uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te openen. Radial behoudt zich het recht voor om enige of alle kenmerken, inhoud, informatie, of andere aspecten van deze site te allen tijde en van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s en dienstmerken die op deze site worden gebruikt (‘handelsmerken’) zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Niets op deze site verleent, of mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht op het gebruik van dergelijke handelsmerken die op deze site worden getoond, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Radial of de derde partij die er de eigenaar van is. U mag de materialen op deze site alleen kopiëren als u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de oorspronkelijke materialen op alle kopieën van de materialen behoudt. U mag het materiaal op deze site op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of publiekelijk tonen, uitvoeren of verdelen, of er anderszins gebruik van maken voor openbare of commerciële doeleinden. In het kader van deze voorwaarden is elk gebruik van deze materialen op een andere site of een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik van de materialen op deze site kan een schending betekenen van auteursrecht-, handelsmerk- en andere wetten. Indien u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedrukte of gekopieerde materialen vernietigen. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Radial en elk van zijn filialen zich alle wettelijke rechten en rechtsmiddelen voor met betrekking tot enig ongeoorloofd gebruik van deze site of de materialen of handelsmerken op de site. 

Gebruikerscommunicatie 

Naast persoonlijk identificeerbaar materiaal, dat onder de privacyverklaring van deze site valt, worden alle materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere mededelingen die u op welke manier dan ook naar onze sites verstuurt of die u erop post, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden (‘gebruikerscommunicatie’). Radial, elk van haar verbonden ondernemingen en/of hun vertegenwoordigers mogen alle gebruikerscommunicatie benutten voor ongeacht welk doel, inclusief en zonder beperking, voor reproductie, overdracht, openbaarmaking, publicatie, uitzending, ontwikkeling, productie en/of marketing op welke wijze dan ook voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Radial kan gebruikerscommunicatie controleren of beoordelen, maar is daar niet toe verplicht. Radial heeft geen verplichtingen om gebruikerscommunicatie te benutten, terug te sturen, te beoordelen of erop te reageren. Het is u verboden onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, pornografisch of ander materiaal dat in strijd is met de wet op deze site te plaatsen of van of naar deze site te verzenden. Radial is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke gebruikerscommunicatie, ongeacht of deze valt onder de wetten met betrekking tot het auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of andere. Radial behoudt zich het recht voor om enige of alle gebruikerscommunicatie die materiaal bevat dat Radial ongepast of onaanvaardbaar acht te verwijderen. 

Links naar andere sites 

Deze site kan van tijd tot tijd links naar andere sites bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. Radial noch een van zijn verbonden ondernemingen is verantwoordelijk voor enige inhoud, materialen of andere informatie die zich op een dergelijke site bevindt of die vanaf een dergelijke site toegankelijk is. Radial noch een van zijn verbonden ondernemingen onderschrijft, garandeert, doet verklaringen of geeft garanties met betrekking tot enige andere site, of enige inhoud, materialen of andere informatie die zich op dergelijke sites bevindt of die vanaf  dergelijkes site toegankelijk is, of de resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke sites. Als u besluit een andere site te bezoeken die is gelinkt aan deze site of vanaf deze site, doet u dit geheel op eigen risico. 

Links naar deze site 

Het creëren of onderhouden van een link vanaf een andere site naar een pagina op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radial is verboden. Het is verboden deze site of enig materiaal dat op deze site wordt getoond in frames of op soortgelijke wijze op een andere site te plaatsen of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radial. Alle toegestane links naar deze site moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten. 

DISCLAIMER. DE MATERIALEN EN DIENSTEN DIE IN VERBAND MET DEZE SITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN VERSTREKT “ZOALS ZE ZIJN” ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. NOCH RADIAL, NOCH EEN VAN ZIJN FILIALEN GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL OF DE DIENSTEN OP DEZE SITE. DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN NOCH RADIAL NOCH EEN VAN ZIJN FILIALEN DOET ENIGE TOEZEGGING EN AANVAARDT GEEN ENKELE VERPLICHTING OM DE MATERIALEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, BIJ TE WERKEN. DE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RADIAL BEPERKT ZIJN, ZOALS UITEENGEZET IN HET ONDERDEEL ‘BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID’ HIERONDER. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR DERGELIJKE VERBODSBEPALINGEN. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL RADIAL, ZIJNFUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, FILIALEN, VERTEGENWOORDIGERS, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS, NOCH ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF TRANSMISSIE VAN DEZE SITE, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT UW MISBRUIK, GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, AAN DEZE SITE GEKOPPELDE SITES, OF DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN OP EEN OF MEER VAN DEZE SITES, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF U AL DAN NIET OP DE HOOGTE BENT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR DERGELIJKE VERBODSBEPALINGEN. INGEVAL RADIAL AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, ZAL ZIJN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT (A) $50,00, OF (B) HET BEDRAG DAT U BETAALDE OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN DE VORDERING, NAARGELANG WAT HET HOOGSTE BEDRAG IS. INGEVAL DE VOORGAANDE BEPERKINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RADIAL MAXIMAAL BEPERKT ZIJN, VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP DE EIGEN NALATIGHEID OF OPZETTELIJK GEDRAG VAN RADIAL. 

Geschillen en arbitrageovereenkomst 

Elk geschil of claim met betrekking tot de site en de diensten van Radial, elke omgang met Radial en de klantenservicemedewerkers van Radial, elke vertegenwoordiging door Radial, en/of uw gebruik van onze site (met inbegrip en zonder beperking van claims met betrekking tot de schending van de algemene voorwaarden, het privacybeleid of de ongeoorloofde bekendmaking van persoonlijk identificeerbare informatie) zal worden opgelost door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtbank, met dien verstande dat u individuele claims kunt indienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen, indien uw claims in aanmerking komen en zolang de zaak in een dergelijke rechtbank blijft en u alleen op individuele basis vorderingen doet.  Dit omvat geschillen of vorderingen die u tegen dochterondernemingen, filialen en rechtverkrijgenden van Radial inbrengt. Dit omvat ook geschillen of vorderingen die zijn ontstaan voordat u deze algemene voorwaarden hebt aanvaard, ongeacht of eerdere versies van de algemene voorwaarden arbitrage vereisten. 

Tenzij u overgaat tot een procedure voor geringe vorderingen, zijn de Amerikaanse Federal Arbitration Act en de federale arbitragewet van toepassing. Bij arbitrage is er geen rechter of jury, en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is beperkt. Een bemiddelaar kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en rechtsmiddelen toekennen als een rechtbank (met inbegrip van een injunctief en declaratoir bevel of wettelijke schadevergoeding), en moet net zoals een rechtbank de voorwaarden van deze algemene voorwaarden naleven. 

Indien om welke reden dan ook een vordering voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van voor bemiddeling, zien U EN RADIAL HIERBIJ AF VAN ENIG RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK. 

ALLE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURES ZULLEN ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN GEVOERD EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. Tenzij u en Radial beiden anders overeenkomen, mag de bemiddelaar de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen met uw vorderingen, en mag hij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van een representatieve, geconsolideerde of groepsprocedure. Indien de vereisten van deze paragraaf onafdwingbaar worden bevonden, zal deze arbitrageclausule in haar geheel nietig zijn, met uitzondering van de afstand van elk recht op een juryrechtspraak zoals beschreven in de vorige paragraaf. 

Op de betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten zijn de regels van de American Arbitration Association (‘AAA’) van toepassing, behalve zoals bepaald in dit deel.  Als uw totale claims minder dan $10.000 bedragen, zullen wij u de indieningskosten vergoeden die u aan de AAA hebt betaald en zullen wij de kosten van de bemiddelaar betalen, tenzij de bemiddelaar bepaalt dat uw claims lichtzinnig zijn.  U kunt ervoor kiezen de bemiddeling telefonisch, op basis van schriftelijke stukken, of in persoon te laten verlopen.  De uitspraak van de bemiddelaar is definitief en bindend en kan als een vonnis worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. 

Radial raadt u ten sterkste aan om bij een geschil eerst contact op te nemen met Radial alvorens een bemiddelingsprocedure te starten of een vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. Radial hecht veel waarde aan de relatie met zijn klanten en zal proberen uw claims informeel en snel op te lossen.Als uw geschil niet is opgelost voordat met de bemiddeling wordt begonnen, stuurt u een schriftelijke kennisgeving met een beschrijving van de vordering naar het Office of the General Counsel op het volgende adres: 

Radial 
T.a.v.: Legal Counsel 
935 First Avenue 
King of Prussia, PA 19406 

Telefonisch: (610) 491-7000 

Via fax: (610) 265-1730 

Via e-mail: copyright@radial.com 

Indien de vordering niet binnen dertig (30) dagen na verzending van de kennisgeving is opgelost, kunt u een bemiddelingsprocedure inleiden. De bemiddeling zal worden uitgevoerd door de AAA volgens haar regels, met inbegrip van de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengeschillen. De regels en formulieren van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 877-495-4185. 

Beperking op statuut voor verjaring 

Voor zover toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord dat elke rechtsvordering die u wenst in te stellen en die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden en/of deze site moet beginnen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering ontstaat of een dergelijke oorzaak van rechtsvordering wordt ontdekt na “due diligence” (gepaste zorgvuldigheid); anders zal een dergelijke rechtsvordering permanent worden uitgesloten. 

Toepasselijk recht en jurisdictie 

Deze site wordt beheerd door Radial vanuit zijn kantoren in King of Prussia, Pennsylvania. Deze algemene voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Commonwealth of Pennsylvania, zonder gevolg te geven aan enige conflicterende wetsprincipes. Elke juridische of billijke vordering die voortkomt uit of verband houdt met deze site zal uitsluitend worden ingesteld bij de rechtbanken van de Commonwealth of Pennsylvania of de United States District Court of Pennsylvania. 

Kennisgeving voor vorderingen inzake inbreuken op de intellectuele eigendom en kennisgevingsgelastigde 

Indien u te goeder trouw meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, verzoeken wij u de aangewezen gelastigde van Radial de volgende informatie te verstrekken: 

  1. een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of het andere intellectuele eigendomsrecht dat zou zijn geschonden; 
  1. identificatie of beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gepleegd. Indien u een inbreuk op een ander intellectueel eigendomsrecht dan het auteursrecht aanvoert, gelieve het intellectuele eigendomsrecht in kwestie te vermelden (bijvoorbeeld handelsmerk of octrooi); 
  1. identificatie of beschrijving van waar het materiaal dat volgens u een inbreuk inhoudt zich op de Radial-site bevindt, met voldoende details, zodat wij het op de site van Radial kunnen vinden; 
  1. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
  1. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom, diens gelastigde of de wet; 
  1. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom op te treden. 

U kunt als volgt contact opnemen met de gelastigde van Radial die is aangewezen om klachten over inbreuken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten te ontvangen: 

Via e-mail 
T.a.v.: Radial Registered Agent 
Radial 
935 First Avenue 
King of Prussia, PA 19406 

Telefonisch: (610) 491-7000 

Via fax: (610) 265-1730 

Via e-mail: copyright@radial.com 

Radial heeft een beleid goedgekeurd en voert dit uit, een beleid dat voorziet in de beëindiging, in passende omstandigheden, van de accounts van gebruikers die herhaaldelijk de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Radial en/of anderen schenden. 

Herziening van deze voorwaarden. Radial kan deze algemene voorwaarden te allen tijde en van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment geldende algemene voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina’s van deze site bevinden. 

Laatst herzien op 26 september 2016