Informacje prawne dotyczące strony internetowej

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY. KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. 

Korzystanie z Witryny 

Z zastrzeżeniem korzystania zgodnie z niniejszymi warunkami („Warunki”), firma Radial niniejszym upoważnia Cię do przeglądania i uzyskiwania dostępu do materiałów zamieszczonych w tej witrynie internetowej („Witryna internetowa”) wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma Radial zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej lub wszystkich funkcji, treści, informacji lub innych aspektów tej Witryny w dowolnym czasie i od czasu do czasu bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i znaki usługowe użyte w tej Witrynie internetowej („Znaki towarowe”) są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Żadne z treści zawartych w tej Witrynie internetowej nie udzielają i nie mogą być interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany, na zasadzie zaprzeczenia lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania znaków towarowych wyświetlanych w tej Witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Radial lub innej osoby trzeciej. Możesz kopiować materiały z tej Witryny internetowej tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich informacji dotyczących praw autorskich i innych praw własności, zamieszczonych w oryginalnych materiałach na wszystkich kopiach materiałów. Nie możesz w żaden sposób modyfikować materiałów znajdujących się na tej Witrynie internetowej, a także reprodukować lub publicznie wyświetlać, prezentować, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać tych materiałów w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym. Dla celów niniejszych Warunków jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów na dowolnej innej Witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Materiały zamieszczone w tej Witrynie internetowej są chronione prawem autorskim, a jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w tej Witrynie internetowej może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków Twoje prawa do korzystania z tej Witryny internetowej automatycznie wygasają i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie wydrukowane lub skopiowane materiały. Niezależnie od powyższego firma Radial i każdy z jej podmiotów stowarzyszonych zastrzega sobie wszelkie prawa i środki prawne, które mogą im przysługiwać w związku z nieautoryzowanym użyciem tej Witryny internetowej lub materiałów bądź znaków towarowych w niej zawartych. 

Komunikacja użytkownika 

Wszelkie informacje inne niż umożliwiające identyfikację osoby, które podlegają oświadczeniu o ochronie danych niniejszej Witryny internetowej, a także wszelkie materiały, informacje, sugestie, pomysły, koncepcje, know-how, techniki, pytania, komentarze lub inne komunikaty przesyłane lub publikowane w tej Witrynie internetowej w jakikolwiek sposób są i będą uważane za jawne i niezastrzeżone („Komunikacja użytkownika”). Firma Radial, każdy z jej podmiotów stowarzyszonych i/lub osoby przez nie wyznaczone mogą wykorzystywać dowolną lub wszystkie Komunikacje użytkownika w dowolnym celu, w tym między innymi poprzez powielanie, przesyłanie, ujawnianie, publikowanie, nadawanie, opracowywanie, produkcję i/lub marketing w jakikolwiek sposób do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Firma Radial może monitorować lub przeglądać wszelkie elementy dotyczące Komunikacji użytkownika, ale nie jest do tego zobowiązana. Firma Radial nie ma obowiązku wykorzystania, zwrócenia, przeglądania ani udzielania odpowiedzi na jakąkolwiek Komunikację użytkownika. Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej Witryny internetowej jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych lub innych, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawo. Firma Radial nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takiej Komunikacji użytkownika, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z praw autorskich, a także treści mających charakter zniesławienia, naruszenia prywatności, obscenicznego lub w inny sposób. Firma Radial zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej lub wszystkich Komunikacji użytkownika, które zawierają wszelkie materiały, które Radial uzna za nieodpowiednie lub niedopuszczalne. 

Linki do innych witryn internetowych 

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych. Wszystkie takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użyjesz tych linków, opuścisz tę Witrynę internetową. Firma Radial, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za treści, materiały lub inne informacje znajdujące się na takiej witrynie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem. Ani firma Radial, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji dotyczących jakiejkolwiek innej witryny internetowej, treści, materiałów lub innych informacji znajdujących na takiej witrynie internetowej lub dostępnych za jej pośrednictwem, a także wyników, które można uzyskać poprzez korzystanie z takich witryn internetowych. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do jakiejkolwiek innej witryny internetowej, do której prowadzą linki z tej Witryny internetowej, robisz to wyłącznie na własne ryzyko. 

Linki do tej Witryny internetowej 

Tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek linku z innej witryny internetowej do dowolnej strony w tej Witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Radial jest zabronione. Uruchamianie lub wyświetlanie tej Witryny internetowej lub jakichkolwiek materiałów, które są na niej zamieszczone, korzystając z techniki osadzania ramek lub w podobny sposób na innej witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Radial jest zabronione. Wszelkie dozwolone linki prowadzące do tej witryny internetowej muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

OŚWIADCZENIE. MATERIAŁY I USŁUGI UDOSTĘPNIANE W ZWIĄZKU Z TĄ WITRYNĄ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ANI FIRMA RADIAL, ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. MATERIAŁY I USŁUGI NA TEJ WITRYNIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE – FIRMA RADIAL ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH NIE PODEJMUJE JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZAKAZANYM PRZEZ PRAWO. W TAKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY RADIAL BĘDZIE OGRANICZONA, JAK OKREŚLONO W PONIŻSZEJ SEKCJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZAKAZÓW, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI MIEJSCOWYMI. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA RADIAL, CZŁONKOWIE JEJ ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY, CESJONARIUSZE, PARTNERZY DETALICZNI ANI ŻADNE STRONY TRZECIE ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB PRZESYŁANIE TEJ WITRYNY NIE PONOSZĄ BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI CHODZI O JAKICHKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI), WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA, WYKORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, A TAKŻE WITRYN POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZAMIESZCZONYCH NA JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TAKICH WITRYNACH, ZARÓWNO W OPARCIU O GWARANCJE, UMOWY, PRAWO DELIKTOWE LUB JAKIEJKOLWIEK INNE TEORIE PRAWNE, NIEZALEŻNIE OD FAKTU, CZY ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZAKAZANYM PRZEZ PRAWO. ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZAKAZÓW, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI MIEJSCOWYMI. W PRZYPADKU, KIEDY FIRMA RADIAL ZOSTANIE UZNANA ZA ODPOWIEDZIALNĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, JEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (A) 50,00 USD LUB (B) KWOTA ZAPŁACONEJ ZA DOSTĘP DO WITRYNY W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED WNIESIENIEM ROSZCZENIA, JEŚLI OPŁATA TAKA ZOSTAŁA ZAPŁACONA. W PRZYPADKU, JEŚLI POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE SĄ DOZWOLONE Z MOCY PRAWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY RADIAL BĘDZIE OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU WYRAŹNEGO ZANIEDBANIA LUB ZAMIERZONEGO POSTĘPOWANIA ZE STRONY FIRMY RADIAL. 

Rozstrzyganie sporów i umowa dotycząca arbitrażu 

Wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z Witryną i usługami firmy Radial, a także kontaktami z przedstawicielami działu obsługi klienta Radial, wszelkimi oświadczeniami złożonymi przez Radial i/lub z korzystaniem z naszej Witryny (w tym między innymi roszczenia dotyczące naruszenia Warunków, Polityki ochrony danych lub nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych) zostaną rozstrzygnięte w drodze ostatecznie wiążącego arbitrażu, a nie poprzez postępowanie sądowe, z wyjątkiem tego, że indywidualne roszczenie o ograniczonej wartości mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd, jeśli Twoje roszczenia kwalifikują się i jedynie tak długo, jak postępowanie pozostaje prowadzone przez taki sąd tylko na zasadzie indywidualnej.  Obejmuje to wszelkie spory lub roszczenia zgłaszane przeciwko podmiotom zależnym i stowarzyszonym oraz cesjonariuszom firmy Radial. Obejmuje to również wszelkie spory lub roszczenia powstałe przed zaakceptowaniem niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy wcześniejsze wersje Warunków wymagały arbitrażu. 

O ile nie podejmiesz działań sądowych w sprawie roszczeń o ograniczonej wartości, zastosowanie będzie miała Federalna Ustawa Arbitrażowa i federalne prawo arbitrażowe. W postępowaniu arbitrażowym nie będzie uczestniczyć sędzia ani ława przysięgłych, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Niemniej jednak arbiter może przyznać indywidualnie takie same odszkodowanie i ulgi, jak sąd (w tym zadośćuczynienie, ulga nakazowa i deklaratywne oraz odszkodowanie ustawowe) i musi postępować zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, tak jak zrobiłby to sąd. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostanie rozpatrzone w sądzie, a nie w drodze postępowania arbitrażowego, ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I FIRMA RADIAL NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEGO PRAWA DO WNIESIENIA ROSZCZENIA WYMAGAJĄCEGO ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH. 

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW MUSZĄ BYĆ PROWADZONE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO STRONA POWODOWA LUB CZŁONEK ZESPOŁU W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU DOMNIEMANYM Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB W POSTĘPOWANIU SKONSOLIDOWANYM. O ile użytkownik i firma Radial nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby z roszczeniami użytkownika i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania z powództwa zbiorowego lub skonsolidowanego. Jeżeli wymogi niniejszego paragrafu okażą się niewykonalne, wówczas całość niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu będzie nieważna, z wyjątkiem rezygnacji z wszelkich praw dotyczących procesu z udziałem ławy przysięgłych, o których mowa w poprzednim paragrafie. 

Płatności wszystkich opłat rejestracyjnych, administracyjnych i arbitrażowych będą podlegać zasadom Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji.  Jeśli łączna kwota roszczeń wynosi mniej niż 10 000 USD, zwrócimy Ci opłaty za złożenie wniosku do AAA i zapłacimy wynagrodzenie arbitra, chyba że arbiter uzna, że Twoje roszczenia są błahe.  Możesz zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu przez telefon, na podstawie pisemnych oświadczeń lub osobiście.  Orzeczenie arbitra jest ostateczne oraz wiążące i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. 

W razie wystąpienia sporu firma Radial zdecydowanie zachęca do skontaktowania się z firmą Radial przed rozpoczęciem arbitrażu lub złożeniem pozwu w sądzie ds. roszczeń o niskiej wartości. Firma Radial ceni sobie relacje z klientami i postara się rozwiązać Twoje roszczenia w sposób nieformalny i szybki. 
Jeśli spór nie zostanie rozwiązany przed rozpoczęciem arbitrażu, wyślij pisemne zawiadomienie opisujące roszczenie do Biura Radcy Prawnego naszej firmy na następujący adres: 

Radial 
Attn: Legal Counsel 
935 First Avenue 
King of Prussia, PA 19406 

Telefon: (610) 491-7000 

Faks: (610) 265-1730 

Pocztą e-mail: copyright@radial.com 

Jeśli roszczenie nie zostanie rozstrzygnięte w ciągu trzydziestu (30) dni od wysłania zawiadomienia, możesz wszcząć postępowanie arbitrażowe. Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA) zgodnie z jego zasadami, z uwzględnieniem dodatkowych procedur stowarzyszenia AAA dotyczących sporów konsumenckich. Zasady i formularze zgłoszeniowe stowarzyszenia AAA są dostępne pod adresem www.adr.org lub telefonicznie pod numerem 877-495-4185. 

Przedawnienie zgodnie z postanowieniami ustawy o przedawnieniu 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że wszelkie powództwa, które możesz zamierzać wnieść, wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami i/lub niniejszą Witryną internetową, muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od powstania przyczyny powództwa lub od stwierdzenia takiej przyczyny działania po dołożeniu należytej staranności – w przeciwnym razie taka podstawa powództwa ulega ostatecznemu przedawnieniu. 

Prawo właściwe i jurysdykcja sądów 

Niniejsza witryna internetowa jest administrowana przez firmę Radial z jej siedziby w King of Prussia w stanie Pensylwania. Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Pensylwania, z wyłączeniem obowiązywania jakichkolwiek zasad kolizyjnych. Wszelkie działania prawne lub mające na celu uzyskanie zadośćuczynienia, wynikające z korzystania z niniejszej Witryny Internetowej lub z nią związane mogą być wnoszone wyłącznie do sądów stanu Pensylwania lub Sądu Okręgowego Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. 

Zawiadomienie o roszczeniach dotyczących naruszeń własności intelektualnej i pełnomocnik ds. zawiadomienia 

Jeśli masz w dobrej wierze przekonanie, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, przekaż wyznaczonemu przedstawicielowi firmy Radial następujące informacje: 

  1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które zostały rzekomo naruszone; 
  1. identyfikacja lub opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona. Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej innego niż prawa autorskie, musisz określić przedmiotowe prawo własności intelektualnej (na przykład znak towarowy lub patent); 
  1. określenie lub opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem stanowi przedmiot naruszenia prawa, znajduje się na witrynie Radial, z wystarczającą ilością szczegółów, abyśmy mogli odnaleźć go na witrynie Radial; 
  1. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; 
  1. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, iż wykorzystanie materiału objętego skargą nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej, jego agenta lub obowiązujące prawo; 
  1. oświadczenie złożone przez Ciebie osobiście pod karą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej. 

Z agentem firmy Radial wyznaczonym do przyjmowania roszczeń dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń praw własności intelektualnej można kontaktować się w następujący sposób: 

Drogą pocztową 
Attn: Radial Registered Agent 
Radial 
935 First Avenue 
King of Prussia, PA 19406 

Telefon: (610) 491-7000 

Faks: (610) 265-1730 

Pocztą e-mail: copyright@radial.com 

Firma Radial przyjęła i wdraża politykę, która przewiduje zamknięcie w odpowiednich okolicznościach kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej firmy Radial i/lub stron trzecich. 

Modyfikacje niniejszych Warunków. Firma Radial może modyfikować niniejsze Warunki w dowolnym czasie i od czasu do czasu, aktualizując niniejszy wpis. Należy systematycznie odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami korzystania z usług, ponieważ są one dla Ciebie prawnie wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone informacje prawne lub warunki zamieszczone na poszczególnych stronach tej Witryny internetowej. 

Ostatnia modyfikacja została przeprowadzona w dniu 26 września 2016 r.